Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:42 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:42 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

วิศวกรรมแห่งชาติ 2566

Engineering and Technology for Sustainable Future: วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบันโดยไม่เสียความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังในอนาคต

โดยการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สังคม และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ด้วยเป้าหมาย Net-zero ในการทำงานขององค์กรและบริษัทใน Supply Chain โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจตราและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัว

หากธุรกิจไม่ปรับตัวในวันนี้อาจสูญเสียการแข่งขันในอนาคต งานวิศวกรรมสมัยใหม่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ศักยภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม งานวิศวกรรมแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะมีกิจกรรม และนำเสนอข้อมูลต่างๆ

337889310_583231050532566_8500101356437619289_n