Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:42 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:42 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

การผนึกกำลังส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ EEC ACADEMY ผนึกกำลังส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีงานแสดงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งสองงานคือ งาน Nova Build Expo 2023 วันที่ 13-15 กันยายน 2566 และงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งาน Nova Build Expo 2023 เป็นงานแสดงนวัตกรรมอาคารและความคิดสร้างสรรค์ และเสริมความสุข รวมทั้งความปลอดภัยของชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน ส่วนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 เป็นงานแสดงสินค้า บริการ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคม ซึ่งทั้งสองงานมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนางานทางวิศวกรรม เพื่อความยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นกับสังคมและประเทศชาติ ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคืบหน้าและกิจกรรมของทั้งสองงานจะมานำเสนอให้ สมาชิก วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

– 21 มีนาคม 2566 –