Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:53 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:53 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

สัมมนา การพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

สัมมนา การพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

วันที่

1 พฤศจิกายน 2023    
16:31 น. - 18:00 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
       จะพบว่าการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมมักเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอันตรายทั้งในกระบวนการผลิต จัดเก็บ ขนส่งและเคลื่อนย้ายถ่ายเท นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่งผลต่อสถานประกอบการ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม ปัจจัยสำคัญของการเกิดเหตุมาจากสภาพความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของสถานประกอบการควบคู่กับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ข้อบังคับฯ PSM) และที่แก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563” เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายสามารถนำระบบการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (PSM) ไปดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ Process Safety Management (PSM) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาสอดคล้องตามข้อกำหนดของ OSHA 29 CFR 1910.119 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงสำหรับสถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการ เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยลดความสูญเสีย ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น