Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:48 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:48 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

ประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วันที่

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 16:00 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
การประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เป็นการรวมกลุ่มผลงานของนิสิตนักศึกษาในเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่มสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนารูปแบบ กระบวนการผลิต ตลอดจนนำเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนบริหารจัดการระบบการผลิตและการวางแผนการผลิต รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดโครงงานรางวัลกิจกรรมกลุ่มสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาฯ ได้ให้ความสนใจการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เป็นเลิศให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไป