Today: กุมภาพันธ์ 27, 1:03 am
Today: กุมภาพันธ์ 27, 1:03 am
The menu is empty or not selected! How to config a menu

พฤศจิกายน 2023

เสวนา แนวทางการออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP Bar

เสวนา แนวทางการออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP Bar

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:00 น.
วิทยากร
- รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- รศ.ดร.วิทิต ปานสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กฤษณะ เลขานุกิจ
Business Development Director Smart Tools And Engineering Co.,LTD.

ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเเสน
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109C
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.
จำนวนคน: 116 / 120
สัมมนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ  (Autonomous Mobile Robots : AMR)

สัมมนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robots : AMR)

2 พฤศจิกายน 2023    
9:30 น. - 10:30 น.
วิทยากร
- ดร.อัครพงษ์ เอกศิริ
Robotics CTO
ห้องสัมมนา : เวทีกลาง
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น.
จำนวนคน: 41 / 100
เสวนา Carbon Neutrality  คนไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อคนไทย  และมวลมนุษยชาติ

เสวนา Carbon Neutrality คนไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อคนไทย และมวลมนุษยชาติ

2 พฤศจิกายน 2023    
10:31 น. - 12:00 น.
วิทยากร

- ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ศุภชัย เอกอุ่น
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
-ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น
ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือพิโซน่า
และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิพัฒนาป่าตอง
SME ไทย ผู้ดำเนินการสู่ Carbon Netraliity Platform

- ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10


ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล
ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ห้องสัมมนา : Meeting Room 103
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.31 - 12.00 น.
จำนวนคน: 122 / 120
เสวนา Auto Parking

เสวนา Auto Parking

2 พฤศจิกายน 2023    
10:45 น. - 11:45 น.
วิทยากร
- น้ำทิพย์ ชุ่มเย็น
ผู้จัดการวิศวกรขายโครงการ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด
- วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ห้องสัมมนา : เวทีกลาง
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.45 - 11.45 น.
จำนวนคน: 51 / 100
การนำเสนอผลงาน“โครงการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อการป้องกันอัคคีภัย”

การนำเสนอผลงาน“โครงการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อการป้องกันอัคคีภัย”

2 พฤศจิกายน 2023    
11:15 น. - 13:00 น.
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109C
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.15 - 13.00 น.
จำนวนคน: 43 / 100
เสวนา เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า กับพลังงานทางเลือก  (Electric Vehicles  and Alternative Energy)

เสวนา เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า กับพลังงานทางเลือก (Electric Vehicles and Alternative Energy)

2 พฤศจิกายน 2023    
13:00 น. - 13:30 น.
วิทยากร
- ดุลยภพ วัฒนานนท์
General Manager บ.SVEVmart จำกัด
- ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
Chief Technology Director Innova-Pack Co.,Ltd.
ผู้ดำเนินรายการ
-สายัณต์ ฉิมประดิษฐ
ประธานสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ห้องสัมมนา : เวทีกลาง
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.
จำนวนคน: 139 / 300
สัมมนา ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

สัมมนา ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

2 พฤศจิกายน 2023    
13:15 น. - 15:00 น.
วิทยากร
- ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกสภาวิศวกร
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109EF
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.15-15.00 น.
จำนวนคน: 140 / 200
Smart City and Data Center - Revolution in Data Center Sustainability

Smart City and Data Center - Revolution in Data Center Sustainability

2 พฤศจิกายน 2023    
13:31 น. - 16:01 น.
วิทยากร
- เขมณัฏฐ์ นิลเจริญ
กรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- สิทธิชัย สังข์แก้ว
Technical Support Manager
บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- ธันปุญชรัสมิ์ เต็มศักดิ์
บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
- ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ
Senior Manager, Systems Engineering
บริษัท ฟอร์ติเน็ต (ไทยแลนด์)
ห้องสัมมนา : Meeting Room 106
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น.
จำนวนคน: 39 / 100
สัมมนา  ทิศทาง และความท้าทายของไทย ต่อเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศThe Sustainability of Cloud Transformation in Thailand AI and IoT Technology for Energy Management

สัมมนา ทิศทาง และความท้าทายของไทย ต่อเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศThe Sustainability of Cloud Transformation in Thailand AI and IoT Technology for Energy Management

2 พฤศจิกายน 2023    
13:31 น. - 16:30 น.
วิทยากร
- นางชญานันท์ ภักดีจิตต์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- อโณทัย บุญญะวินัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
บริษัท เอส เอ พี ซิสเต็มส์แอพพลิเคชั่นแอนด์โปรดักส์อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
ห้องสัมมนา : Meeting Room 101
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.31 - 16.30 น.
จำนวนคน: 55 / 100
1 2 3 4 5 6 7 8

Powered by Events Manager