Today: กุมภาพันธ์ 27, 1:03 am
Today: กุมภาพันธ์ 27, 1:03 am
The menu is empty or not selected! How to config a menu

พฤศจิกายน 2023

ประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 16:00 น.
วิทยากร
ห้องสัมมนา : Meeting Room 104
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
จำนวนคน: 32 / 100
สัมมนา Survey engineering  towards a more sustainable future

สัมมนา Survey engineering towards a more sustainable future

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล
Senior Vice President - Aerospace Mapping, GIS Co.Ltd.
- รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมานนท์
Senior Executive Vice President, Globtech Co.,Ltd
- รศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ
- ผศ.ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสัมมนา : Meeting Room 107
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
จำนวนคน: 91 / 120
เสวนา SMR พลังงานที่มั่นคง ยั่งยืน  Low cost and Low carbon เทคโนโลยีทางพลังงานไฟฟ้า ที่เสถียร มั่นคง ยั่งยืน  อายุใช้งานยาวนาน ต้นทุนพลังงานถูก  และไร้คาร์บอนช่วงการผลิตไฟฟ้า

เสวนา SMR พลังงานที่มั่นคง ยั่งยืน Low cost and Low carbon เทคโนโลยีทางพลังงานไฟฟ้า ที่เสถียร มั่นคง ยั่งยืน อายุใช้งานยาวนาน ต้นทุนพลังงานถูก และไร้คาร์บอนช่วงการผลิตไฟฟ้า

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย
- คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร. อุษา กัลลประวิทย์ ประธานฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
- คุณภานุพงศ์ พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร วิศวกรระดับ9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- นายอำพล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
- นายกร สุพรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ร.ท. ศรัณย์ ซอโสตถิกุล ประจำแผนกเคมีวิเคราะห์ฯกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
- Mr. Zeng Chang, Nuclear Engineer, Nuclear Power Institute of China (NPIC), CNNC
- Mr. Song Danrong, Chief Expert and General Design of ACP100 (SMR)
- Mr. Chen Minfeng (Atoms), Deputy General Representative of Asian Representative Office of CNNC, and General Manager of ASEAN Regional Marketing Headquarter of CNNC Overseas (CNOS)
- Mr. Chen Fangjun (Jack) General Representative of Vietnam, Thailand of CNNC Overseas (CNOS)
- Mr. Wang Zhiai : Vice economist of Overseas Business Department/International Company of Powerchina Zhongnan.
- Mr. Zhang Yuan
Deputy General manager of Overseas Business Management Depnt. International Company General Manager of Asia-Pacific Headquarter

ดำเนินรายการโดย
- ดร. เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109 EF
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
จำนวนคน: 87 / 200
เสวนา นวัตกรรมพลังงานทางเลือก กับมาตรการความปลอดภัย

เสวนา นวัตกรรมพลังงานทางเลือก กับมาตรการความปลอดภัย

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- สุรเชษฐ์ สีงาม
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- ธนิษฐ์ เมนะเนตร
วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายธุรกิจ
และคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ดำเนินรายการ
- ศักดิ์ศิวา หล่อทอง
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ห้องสัมมนา : Meeting Room 106
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
จำนวนคน: 117 / 120
เสวนา ภาชนะรับความดัน  (Pressure Vessel)  การตรวจรับรองตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายไทย

เสวนา ภาชนะรับความดัน (Pressure Vessel) การตรวจรับรองตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายไทย

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
-ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ
อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- กรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์
อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ห้องสัมมนา : Meeting Room 109AB
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
จำนวนคน: 125 / 200
เสวนา แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางหลวงเพื่อลดผลกระทบกับการเชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทางท้องถิ่น

เสวนา แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางหลวงเพื่อลดผลกระทบกับการเชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทางท้องถิ่น

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- ดร.เทวินทร์ ติรัตนะประคม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจ และออกแบบ กรมทางหลวง
- สุเมธี สนธิกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจ และออกแบบ กรมทางหลวง
ห้องสัมมนา : Meeting Room 102
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
จำนวนคน: 27 / 100
เสวนาการจัดการความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

เสวนาการจัดการความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:00 น.
วิทยากร
- รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้าง และสะพาน วสท.
- นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล
ประธานอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
- ผู้แทน
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
- ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109CD
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.
จำนวนคน: 76 / 200
เสวนา นวัตกรรมการก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์รามาธิบดี ศรีอยุธยา

เสวนา นวัตกรรมการก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์รามาธิบดี ศรีอยุธยา

วิทยากร
- วิวัฒน์ ศิริมหัทธโน
มูลนิธิรามาธิบดี (เจ้าของโครงการ)

- วีรกิจ เลิศบัณฑิตกุล
บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง)
- ปรินทร์ จงสุขกิจพานิช
บริษัท เวสสุ คอลลาบอเรชั่น จำกัด (ผู้ออกแบบงานสถาปัตย์)
- มนตรา วีระสัย
บริษัท ว.และสหาย ดีซายน์ จำกัด (ผู้ออกแบบงานระบบ)
- สิงห์ มิตรตระกูลกิจ
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง)
- อัครเดช เลิศศิริวรพงศ์
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้างงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม และงานระบบ)

ห้องสัมมนา : เวทีกลาง
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.15 - 10.45 น.
จำนวนคน: 90 / 300
สัมมนา Decarbonizing Construction with BIM CPAC Green Solution X PTG Showcase

สัมมนา Decarbonizing Construction with BIM CPAC Green Solution X PTG Showcase

3 พฤศจิกายน 2023    
10:31 น. - 11:31 น.
วิทยากร
- สุรชัย สุขตนเอง
Innovative Solution Development Associate Director CPAC Green Solution
- กีรติ นิติโชติ
Construction Business Development Manager CPAC Green Solution
- วีระยุทธ ต่วนพันธ์ล้อม
BIM Specialist CPAC Green Solution
- อิทธิพล ดีมี
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม PTG
- คุณไกรสร สวัสดิ์ไธสง
Head of SSHE PTG
ห้องสัมมนา : Meeting Room 101
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 - 11.30 น.
จำนวนคน: 69 / 100
สัมมนา มาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมบริการอย่างมืออาชีพ KEN BY MEA

สัมมนา มาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมบริการอย่างมืออาชีพ KEN BY MEA

3 พฤศจิกายน 2023    
11:00 น. - 12:00 น.
วิทยากร
- นายธนนท์ แดงมณี
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
- นายวิริทธิพล สมดุลยาวาทย์
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า
ห้องสัมมนา :เวทีกลาง
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น.
จำนวนคน: 236 / 500
1 2 3 4 5 6 7 8

Powered by Events Manager