Today: กุมภาพันธ์ 27, 1:03 am
Today: กุมภาพันธ์ 27, 1:03 am
The menu is empty or not selected! How to config a menu

พฤศจิกายน 2023

เสวนาความปลอดภัย "นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันและอนาคต"

เสวนาความปลอดภัย "นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันและอนาคต"

1 พฤศจิกายน 2023    
15:31 น. - 18:00 น.
วิทยากร - บุษกร แสนสุข
เลขาธิการ และประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
อุปนายกและประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- อรรณพ กิ่งขจี
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
- ดีน ประมวญผล
Technical Specialist Lead และ Fire and Life Safety Lea
บริษัทโอฟ อาหรุบ ประเทศไทย จำกัด
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109EF
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.31 - 18.00 น.
จำนวนคน: 120 / 200
สัมมนา การพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

สัมมนา การพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

1 พฤศจิกายน 2023    
16:31 น. - 18:00 น.
วิทยากร
รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- เฉลิม จันทวงศ์
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- สุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร
รองประธานบริษัท PSN Power and Chemical จำกัด
และผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต( PSM External Auditor)
- ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
ห้องสัมมนา : Meeting Room 104
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.31 - 18.00 น.
จำนวนคน: 54 / 100
Smart City and Data Center - มาตรฐานการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม Smart City and Data Center

Smart City and Data Center - มาตรฐานการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม Smart City and Data Center

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 12:00 น.
วิทยากร
-นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ดร.กมล เอื้อชินกุล
สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ห้องสัมมนา : Meeting Room 106
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
จำนวนคน: 44 / 100
การนำเสนอผลงาน  “ไคเซ็นยอดเยี่ยม” ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

การนำเสนอผลงาน “ไคเซ็นยอดเยี่ยม” ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
ห้องสัมมนา : Meeting Room 104
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
จำนวนคน: 38 / 38
สัมมนาDevelopment of Hydro-floating  solar

สัมมนาDevelopment of Hydro-floating solar

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- ฉัตรชัย มาวงศ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- สุวิทา โชตึก
วิศวกรระดับ 10 รักษาการหัวหน้าแผนก
วิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109AB
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
จำนวนคน: 159 / 200
สัมมนาการทำห้องปลอดฝุ่น ทิศทางเทคโนโลยีการระบายอากาศในอนาคต เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี

สัมมนาการทำห้องปลอดฝุ่น ทิศทางเทคโนโลยีการระบายอากาศในอนาคต เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 10:30 น.
วิทยากร
ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
ㆍหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ㆍผู้ก่อตั้งสมาคม Indoor Air QualityAssiciation (IAQA)
ห้องสัมมนา : Meeting Room 105
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น.
จำนวนคน: 23 / 100
สัมมนาโครงการ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  (ยาวที่สุดในระเทศไทย)

สัมมนาโครงการ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา (ยาวที่สุดในระเทศไทย)

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์
วิศวกรใหญ่ กรมทางหลวงชนบท
- ดร.ปรีชา โสภารัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทางหลวงชนบท
- ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส
นักเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารโลก
ห้องสัมมนา : Meeting Room 101
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
จำนวนคน: 49 / 100
หัวข้อ : Sustainable Green Construction “เส้นทางสู่งานก่อสร้างรักษ์โลก”

หัวข้อ : Sustainable Green Construction “เส้นทางสู่งานก่อสร้างรักษ์โลก”

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 12:00 น.
ห้องสัมมนา : Meeting Room 109EF
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
จำนวนคน: 9 / 100
เสวนา State of the Art on 3D Concrete Printing  : The edge of Tomorrow  Construction

เสวนา State of the Art on 3D Concrete Printing : The edge of Tomorrow Construction

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 10:30 น.
วิทยากร
- ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสัมมนา : Meeting Room 103
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น.
จำนวนคน: 36 / 100
เสวนา คุยเฟื่อง เรื่องตรวจเครื่องกล 2566  (ME Inspector Talk #1)

เสวนา คุยเฟื่อง เรื่องตรวจเครื่องกล 2566 (ME Inspector Talk #1)

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.
วิทยากร
- หฤษฏ์ ศรีนุกูล
รองประธานคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
-วศ.กชสุพัฒน์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินสเป็คชั่น แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
-พิชญุตม์ ปวารณา
คณะอนุกรรมการวิศวกรรม ขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- หนึ่ง กลับทวี
อนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯคณะอนุกรรมการวิชาการ คณะที่ 6
มาตรฐานการจัดการพลังงาน ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
- วศ.วีระศักดิ์ รัชโลธร
กรรมการสาขาภาคตะวันออก 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผู้ดำเนินรายการ
- ธีรศักดิ์ เจริญ
อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- วศ.เอมอริน อารีย์
วิศวกรเครื่องกล
ห้องสัมมนา : Meeting Room 102
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
จำนวนคน: 115 / 120
1 2 3 4 5 6 7 8

Powered by Events Manager